1

ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸۶

اداره کل امور مالیاتی……

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 11946 / 1625 / 233 مورخ 5 / 4 / 85 بدینوسیله به اطلاع می رسانند مفاد بخشنامه مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره (2) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و عدم افتتاح حساب یاد شده در بخشنامه صدرالاشاره رافع مسئولیت ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره مزبور نمی باشد. لذا مقتضی است دستور فرمائید هر چه سریعتر نسبت به اخذ وجوه مذکور اقدام و میزان مبالغ وصول شده در پایان هر ماه از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 11946 / 1625 / 233
تاریخ: 05 / 04 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…..

با سلام

احتراماً، در راستا اجرای بخشنامه شماره 10597 مورخ 22 / 6 / 1383 سازمان متبوع و پیرو بخشنامه شماره 10092 / 1402 / 233 مورخ 23 / 3 / 1385 این معاونت در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده 186 ق.م.م، به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است،ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اداره کل خزانه (در استانها خزانه معین استان) با افتتاح حساب رابط ویژه غیر قابل برداشت در بانک ملی ایران وجوه مذکور را از طریق قبوض عادی به حساب مفتوح شده واریز و در پایان هر ماه پس از انتقال موجودی حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار میزان مبالغ وصول شده را از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی