1

بخشودگی جریمه مشمول جریمه دیرکرد نیز میباشد در زمان توافق یا ممیز کل

اداره کل مالیات بر شرکتها

بازگشت بنامه شماره 08 / 37 / 359 مورخ 16 / 7 / 1373 ممیز کلی 08 / 37 آن اداره کل و بنا به صراحت تبصره یم ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود بدیهی است مقررات مذکور شامل جریمه دیرکرد پرداخت مالیات ابرازی مودی نیز خواهد بود .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی مالیاتی