1

بازنگری فرمهای مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران

به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

1_ برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی

2_ برگ مطالبه مالیات تکلیفی

3_ برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

4_ فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی

5_ برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض)

6_ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک (در اجرای بند 2 ماده 97)

محمد قاسم پناهی

پیوست