1

لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی

نظر باینکه در اجرای تبصره ماده 238 و ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانون ی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلاً در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیماً برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جداً خودداری نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی