1

رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر

بطوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارت کل امور مالیاتی،رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238 و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر،به علت عدم رعایت تکالیف قانون ی رؤسای ادارت امور مالیاتی و اعضاء هیأت های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان، (که می تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مؤدیان و استفا ده ایشان از بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی شود) بعهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اینگونه مؤدیان به دلایل غیر قانون ی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه،از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانون مند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مؤدیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند.لذا بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد رؤسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیأت های حل احتلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانون ی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی،بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت،بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانون ی مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گیرد.شایان توجه است که با عنایت به مراتب،تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانون ی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد رؤسای ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی،مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانون ی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم بر خوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم بعمل آید.

غلامرضاحیدری کردزنگنه