1

ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است

بخشنامه

نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی،خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند،سئوالاتی مطرح گردید،لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد:
وفق مقررات بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده،عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد ؛ از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها،بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند،نیز مشمول مقرراتبند (9) ماده 12 قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است . همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری،اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد،نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد .
لازم به ذکر است که با توجه بهبند (9) ماده 12 قانون موصوف،شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان،ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده