1

معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران

بخشنامه
نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سؤالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانکها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیتهای بانکی بند (11) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند. جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور