1

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15 / 02 / 1391،در راستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 06 / 1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می دارد: ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 99881 / 665 مورخ 29 / 03 / 1392 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

شماره: 517 / 260 /د
تاریخ: 15 / 02 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12 / 09 / 1391،در راستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 06 / 1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208 / 665 مورخ 09 / 10 / 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست