1

طرح« اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاونت امور مجلس رییس جمهور

طرح اصلاح تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- در جلسه مورخ 12 / 10 / 1388 هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزیر امور اقتصادی و دارایی،به عنوان نماینده دولت تعیین شد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور