1

سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستور العمل های شماره 1855 مورخ 11 / 2 / 1390 و شماره 8170 مورخ 15 / 6 / 1390 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستور العمل اخیر،به پیوست تصویر نامه شماره 58531 / 47 / 40 مورخ 286 / 1390 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررات ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اعلام سیاست های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می نماید .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 1855
تاریخ: 11 / 02 / 1390
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده 123 این قانون عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند:

1_ عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود.

2_ عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود.

3_ از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)،بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد.

4_ عوارض موضوع بند الف ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد.

5_ عوارض موضوع بند الف ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید.

6_ عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد.

7_ عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید.

8_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند الف ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند 6 و 7 دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند.

9_ چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند الف ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام گردد.

10_ با توجه به اینکه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد.

11_ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید.

12_ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

13_ دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض (به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی) مکلفند وجوه قانون ی موضوع مواد 37 ، 38 و 39 را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند.

14_ دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند.

15_ عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانون ی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفاً بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود.

16_ این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد.

17_ ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر بیشتر) ،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست (در هر سال برای اجرا در سال بعد) که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند.

18_ در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده 123 در استان خواهد بود.

19_ در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 به این معاونت اعلام نمایند.

20_ فهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاترامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود.

21_ برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود.

22_ با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفاً در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.

23_ در راستای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد.

24_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند.

محمدقاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 8170
تاریخ: 15 / 6 / 1390
پیوست:
دستور العمل

احتراماً، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله
توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه
اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند:

1_ دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود .

2_ درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود.

3_ دبیر خانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله ،درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های
همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده)
اقدام نماید.

4_ ترکیتب اعضای کمیته استانی عبارتند از 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)،2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته)،3.مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد)

5_درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود.

6_ در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات ،نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد.

7_ تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد.

8_هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت.

9_ عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیزبا رعایت شاخص جمعیت 123 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست