1

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعملبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکیدر موعد مقرر قانونی.

2_ اظهارنامه مالیاتی شامل حساب درآمد و هزینه تکمیل شده باشد.

3_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40 %) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4_ مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 31 / 3 / 1392 مورد قبول است.

5_ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

 

رديف
نوع تخصص
حداقل درصد افزايش نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391
تهران
بزرگ
مشهد، شيراز،تبريز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
ساير استان‌ها
شهرهاي با بيش از 100 هزار نفر جمعيت
شهرهاي کمتر از 100 هزار نفر جمعيت
1
متخصصين داخلي و اطفال که با بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي قرارداد دارند، پزشکان عمومي،ماما، شنوايي سنجي، گفتار درماني،کار درمانگر، داروخانه
13
13
12
11
10
2
تخصص هاي اطفال، دندان پزشک عمومي، متخصص عفوني، بينايي سنجي، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پژشکي قانوني،نفرولوژيست، فيزيوتراپي، متخصص طب فيزيکي و توان بخشي
14
12
11
10
8
3
روانپزشک،دندانپزشک کودکان، متخصص بيماري‌هاي دهان و دندان،پاتولوژيست
16
14
12
11
9
4
متخصص داخلي که با بيمه قرارداد ندارند، علوم آزمايشگاهي و ژنتيک، بيهوشي و مراقب هاي ويژه، مشاور تغذيه و رژيم درماني
18
16
14
12
10
5
جراح عمومي، ارولوگ، ژنتيک باليني،جراح زنان، راديولوژيست،جراح اطفال، متخصص پزشکي هسته اي، کايروپر کتبک،متخصص بيهوشي راديو تراپي
19
18
15
13
10
6
متخصص پوست و مو،فوق تخصص ريه، لاپاراسکويي زنان و عمومي،ارتوز پروتز، متخصص پروتزهاي دندان، متخصص ترميمي و زيبايي دندان، فوق تخصص گوارش، غدد، فوق تخصص روماتولوژي
20
19
17
15
13
7
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشيپ اندويوژلوزيست و کنسرهاي دستگاه اداري، فلوشيپ، جراح گوارش متخصص جراحي، گوش و حلق و بيني، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص کليه، فوق تخصص زنان و نازايي و آي وي اف، متخصص درمان ريشه دندان آندو
21
20
18
16
14
8
فوق تخصص و جراح پلاستيک و زيبايي،فلوشيپ هاي قلب و عروق(اينترونشينيست، الکتروفيزيولوژيست، اکو کارديو گرافيست و پيس ميکر)فلوشيب جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشيپ هاي جراح ارتوپد، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتيست و ايمپلتتولوژيست
23
21
20
18
15

 

تبصره:

برای مؤدیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31 / 4 / 1393) قطعی نشده باشد، صرفاً پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی، 30 % مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مؤدی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31 / 6 / 1393 پرونده هر یک از مؤدیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر اینصورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مؤدی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مؤدی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. (در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی 31 / 6 / 1393 می باشد)

ب- سایر شرایط:

6_صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 12 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 خود را با حداقل 35 درصد (35 %) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

7_ پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

8_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر اعمال گیرد.

9_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد.

10_ پزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

11_ با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392،مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

12_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1392 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 5 این دستورالعمل از حداقل به‌شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 10 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

رديف
نوع تخصص
حداقل ماليات ابرازي 1392
تهران
بزرگ
مشهد، شيراز،تبريز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
ساير استان‌ها
شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر جمعيت
1
متخصص داخلي که با بيمه قرارداد ندارند، علوم آزمايشگاهي و ژنتيک بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، مشاور تغذيه و رژيم درماني
10/000/000
8/000/000
6/000/000
4/000/000
2
جراح عمومي، ارولوگ، ژنتيک باليني،جراح زنان، راديولوژيست،جراح اطفال، متخصص پزشکي هسته اي،کايروپرکتيک، متخصص بيهوشي راديوتراپي
20/000/000
17/000/000
14/000/000
12/000/000
3
متخصص پوست و مو، فوق تخصص ريه، لاپاراسکويي زنان و عمومي، ارتوزپروتز، متخصص پروتزهاي دندان،متخصص ترميمي و زيبايي دندان،فوق تخصص گوارش،غدد،فوق تخصص رومانولوژي
30/000/000
26/000/000
22/000/000
18/000/000
4
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشيب اندويوزلوژيست و کنسرهاي دستگاه اداري، فلوشيپ، جراح گوارش متخصص جراحي، گوش و حلق و بيني، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص خون، فوق تخصص کليه، فوق تخصص زنان و نازايي و آي وي اف، متخصص درمان ريشه دندان آندو
40/000/000
35/000/000
30/000/000
25/000/000
5
فوق تخصص و جراح پلاستيک و زيبايي،فلوشيپ هاي قلب و عروق (اينترونشينيست، الکترو فيزيولوژيست و پيس ميکر) فلوشيپ جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشيپ هاي جراح ارتوپد،جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتيست و ايمپلنتولوژيست)
50/000/000
45/000/000
40/000/000
35/000/000

 

13_ اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

14_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر امور مالیاتی ذی‌ربط به‌شرح جدول زیر تعیین خواهد شد.

 

مناطق
تهران بزرگ
شهرهاي کرج،تبريز، مشهد،شيراز،اصفهان و اهواز
مراکز ساير استان‌ها
شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر جمعيت
شهرهاي کمتر از 50 هزار نفر جمعيت و ساير نقاط کشور
درصد نمونه
12
10
8
6
4

 

15_ اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

16_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

17_ هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

18_ سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص از قبیل بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل فعالیت در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده و از درآمد کمتری نسبت به سال 1391 برخوردار بوده را حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1393 به سازمان امور مالیاتی اعلام و مراتب از طریق معاونت مالیاتهای مستقیم به ادارات کل ارجاع خواهد شد.در این صورت ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با بررسی کامل و در صورت تأیید، حسب قانون و مقررات اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت فهرست فوق الذکر با سازمان نظام پزشکی خواهد بود.

19_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهارن در سطح اداره کل، به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند.

20_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به‌عمل خواهد آورد.

23_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور