1

نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

‌بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در اين ارتباط درخصوص تقسيط و بخشودگي بدينوسليه مقرر مي دارد تقسيط و بخشودگي جرائم ماليات هاي مستقيم موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده با رعايت ساير مقررات منوط به ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مي باشد؛ فلذا ادارات امورمالياتي قبل از تقسيط و بخشودگي جرائم در اجراي مقررات يادشده گواهي ثبت نام و تسليم اظهارنامه را از واحدهاي ارزش افزوده دريافت نمايند.
در ضمن صدور گواهي هاي موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره يک آن و … نيازي به دريافت تاييديه واحد مالياتي مربوطه مبني بر ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالياتي مي بايست صرفاً نسبت به راهنمايي موديان جهت انجام امور مذکور اقدام نمايند.
با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم يکن تلقي مي گردد.
علي عسکري
پیوست