1

شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی

شماره:83/93/260
تاريخ:1393/7/27
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه ­هاي شماره 9155مورخ 1390/7/5، شماره 6110/260/د مورخ 12/9/1391، شماره 517/260/د مورخ 1392/2/15 ،1436/260/د مورخ 1392/4/17، شماره 2685 /260/د مورخ 1392/7/6 و شماره 3376/260/د مورخ 6/8/1392، حسب اعلام سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي به موجب نامه شماره 44762/ 665 مورخ 1393/4/25 «صرفاً آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارويي کشور تصويب ومنتشر مي گردد مشمول معافيت از ماليات برارزش افزوده مي باشد وفهرست‌هاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان غذاودارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبناي معافيت از ماليات بر ارزش‌ افزوده نخواهدبود.» لذا کليه مکمل هاي (غيردارويي) که از تاريخ (1/1/1390‌) لغايت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت ماليات وعوارض مي باشد.
بنابراين ضرورت دارد مأموران مالياتي درموقع رسيدگي به پرونده هاي ماليات برارزش افزوده واردکنندگان مکمل‌هاي غيرداروئي، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، ماليات وعوارض را با توجه به آخرين نظريه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (نامه شماره 44762/665مورخ 1393/4/25) مورد مطالبه قراردهند.
شايان ذکر اينکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463/260/ص مورخ 1393/5/6 (تصوير پيوست‌) براي معاون محترم امور گمرکي، گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است.

عليرضا طاري بخش

شماره : 9155
تاريخ :1390/7/5
پيوست : دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور (تصوير پيوست) که مقرر مي دارد:« ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به عنوان « دارو » تأييد و اعلام مي نمايد ،مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد » بنابراين واردات و عرضه ويتامين و مکمل هاي غذايي به شرح فهرست پيوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد .
با صدور اين بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان » از رديف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف مي گردد .

محمد قاسم پناهي
معاون ماليات بر ارزش افزوده

شماره: 6110 /260/د
تاريخ: 1391/9/12
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، که مقررمي‌دارد‌: «‌ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد و اعلام مي‌نمايد مـشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي‌باشد‌.» به پيوست فهرست تکميلي ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد‌.

عليرضا طاريبخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

شماره: 517 /260/د
تاريخ: 1392/2/15
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور که مقرر مي‌دارد: «ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تائيد و اعلام مي‌‌نمايد مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد.»به پيوست فهرست تکميلي ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (در قالب يک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

شماره: 1436 /260/د
تاريخ:1392/4/17
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/02/1391، در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور که مقرر مي دارد:«ويتامين ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهـداشت،درمـان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تأييد و اعـلام مي نـمايد مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد.» به پيوست فهرست تکميلي ويتامين ها و مکمل هاي غذايي منضم به نامه شماره 99881/665 مورخ 29/03/1392وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي(در قالب يک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 2685 /260/د
تاريخ: 1392/7/6
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقي رئيس جمهور،که مقررمي دارد:«‌ويتامين‌ها ومکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد واعلام مي‌نمايد مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد”،به پيوست فهرست تکميلي ويتامين ها ومکمل هاي غذايي منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي(در قالب يک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي‌گردد .

عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

شماره: 3376 /260/د
تاريخ:1392/8/6
پيوست: دارد

بخشنامه

پيرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقي رئيس جمهور،که مقرر مي دارد:«‌ويتامين‌ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد واعلام مي‌نمايد مـشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مي باشد.»، به پيـوست فهرست تکميلي ويتامين ها و مکمل هاي غذايي منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/7/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پـزشکي(درقـالب يـک عـدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي گردد.

عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

پیوست بخشنامه