1

احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

بخشنامه
نظر به اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران منتشره در روزنامه رسمي شماره 19821 مورخ 1391/12/28 از تاريخ 1391/10/2 به مدت چهار سال به صورت آزمايشي؛ احکام مالياتي قانون مذکور را به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي نمايد:
ماده??ـ به منظور تشويق کارفرمايان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (??) اين قانون، دولت موظف است کارفرماياني را که با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادي که مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود مي‌نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيلاتي به شرح ذيل قرار دهد:
ب ـ کاهش ماليات کافرمايان اين گونه کارگاهها از طريق احتساب يکصد و پنجاه درصد (???%) حقوق پرداختي به ايثارگران جديدالاستخدام به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال.
ماده?? ـ صد در صد (???%) حقوق و فوق‌العاده شغل و ساير فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غير مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
لازم به ذکر است در اجراي حکم مذکور در بند ب ماده 31 قانون مذکور در صورتيکه کارفرمايان کارگاههايي که مشمولان موضوع ماده 29 قانون مزبور را با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي تامين نيرو ي انساني جذب نمايند، صرفاً معادل (150%) حقوق پرداختي به ايثارگران جديدالاستخدام به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال برخوردار مي باشند و بديهي است،50% مازاد بر هزينه حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداري در دفاتر مودي بوده و صرفاً جهت تأثير آن در محاسبه درآمد مشمول ماليات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود يا زيان ابرازي قابل اعمال مي باشد.

حسين وکيلي
پیوست