1

ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۶۹۳۲/ت۵۰۶۰۴ ه مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد

بخشنامه
به پيوست تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 1392/4/8 که مقرر نموده«با توجه به اينکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور براي سازمان بيمه سلامت ايران و نيزحق بيمه دريافتي سازمان بيمه سلامت ايران،صرف خريد خدمات درماني بيمه شدگان مي‌گردد،وجوه مذکور وحق بيمه هاي دريافتي سازمان ياد شده از مصاديق بند (9) ماده (12) قانون‌ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي گردد.» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي شود.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود.

عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده ‌
پیوست