1

ماده ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 271 ‌ [1] در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی من فصل خواهند شد .