1

ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 106 [ 1] درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاترقانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد .