1

ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

ماده 264 [1] وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها .
ب) تحقیق درجهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور .
پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی .
ت) اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است .