1

ماده ۵۱

ماده 51 [1] از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (1.5%) اصلاح می‌گردد . حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه-) ماده (3) صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود .