1

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶


بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
« سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 ، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( 10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است . میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می­گردد .
لذا پرداخت ­کنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
جدول ماليات حقوق، دستمزد سال 1396 بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي

حقوق ماهانه  حقوق ساليانه  مشمول ماليات سالانه نرخ ماليات ماليات ساليانه ماليات ماهیانه
20،000،000 ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,00۰ 10% ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۳۶,00۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.440.000.000 10% و 20% ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.500.000.000 10% و 20% ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,00۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.560.000.000 10% و 20% ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفاً به موارد ذيل توجه فرماييد:
۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال حقوق ماهيانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ساليانه) به نرخ ۲۰% ماليات محاسبه شود.
۲- حسب بخشنامه 19418/4385-211 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالياتي کشور.
الف- بخش دولتي مشمول خدمات درماني، حق بيمه‌هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه عمر و بيمه تکميلي شخص حقوق بگير از درآمد مشمول ماليات ماهيانه کسر گردد.
ب- بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بيمه پرداختي حقوق بگير بعلاوه بيمه عمر بيمه تکميلي شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهانه کسر گردد.نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1396 به شرح پیوست می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور