1

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م

اداره کل امور مالیاتی استان………………
اداره کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 19462 / 4252 / 211 مورخ 4 / 11 / 1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع  ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
مشخصات مؤدی

نام شخص: حقيقي/ حقوقي                       شماره شناسنامه/ثبت:                محل صدور/ ثبت:
کد شناسايي:                                         تلفن جهت تماس ضروري:
نشاني
اداره کل/ اداره امور مالياتي:                                      کلاسه:                         منبع ماليات:
عملکرد سال يا سال هاي مورد شکايت:                                     جمع ماليات قطعي شده:
 
                                            مراجعي که پرونده رسيدگي شده است
رديف
مراجع حل اختلاف
نتيجه رسيدگي مراجع حل اختلاف
1
¡رئيس امور مالياتي:
¨ توافق                               ¨ عدم توافق
2
¡ هيأت حل اختلاف مالياتي
¨ تعديل درآمد مشمول ماليات
 ¨ تاييد درآمد مشمول ماليات
3
¡ هيأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم
ماليات هاي مستقيم ¨ بصلان عمليات اجرائي و تعديل درآمد مشمول ماليات
                             ¨ تاييد عمليات اجرايي و عدم ورود به رسيدگي ماهوي
ماليات هاي غيرمستقيم¨ رد اعتراض
                               ¨ تعديل ماليات مورد مطالبه
4
¡ شوراي عالي مالياتي:
¨ نقص رأي هيأت حل اختلاف                ¨ رد شکايت
5
¡ هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر موضوع ماده257قانون مالياتهاي مستقيم(همعرض)
¨   تعديل درآمد مشمول ماليات
 ¨تاييددرآمد مشمول ماليات
 
خلاصه و اهم شکايت
مشخصات ثبت
در دبيرخانه
شماره ثبت تقاضا:
تاريخ:
                                  
 
 
امضاء و( مهر) مؤدي

ضمایم الزامی:

1_مستندات مربوط و در صورت لزوممشروح شکواییه

2_ تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.

3_ در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه

4_ در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

شماره: 19462 / 4252 / 211
تاریخ: 18 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع  ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18 / 10 / 1384 مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار