1

استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)

اداره کل امور مالیاتی استان ……
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
اداره کل امور مالیاتی ……
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان …..
دفترفنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
شورایعالی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستان انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 و 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد،لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود:
اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85 این بخشنامه ابطال گردیده است.