1

نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از ۶۸ که به بعد از ۶۸ به هیات ۳ نفری می رود

درتعقیب بخشنامه شماره 57692 / 13229 / 4 / 30- 11 / 12 / 1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 لزوما” یادآور میشود که چون طبق ماده 174 قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3 / 12 / 1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر در بند 3 ماده ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآیین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد.

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی و دارائی