1

پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی

پیرو بخشنامه شماره 5247- 24 / 2 / 74 نظر به اینکه به موجب تبصره 9 ماده 53 و ماده 85 و ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت کنندگان موضوع مواد فوق الذکر مکلفند درهر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه،کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز ومدارک مربوط راظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. مشاهده می شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانون ی خود قصور نموده و یا اصولا” از کسر و پرداخت آن خودداری می نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرائم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها، هر گونه مالیاتهای تکلیفی را وفق مقررات قانون کسر و نسبت به پرداخت بموقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می شود به منظور جلوگیری ازتخلفات ذکر شده جرائم متعلق به کلیه مودیان مذکور راتماما” دریافت دارند،همچنین متذکر می شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء از معافیت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت .

مرتضی محمد خان
وزیرامور اقتصادی و دارائی