1

دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۹

دستورالعمل

به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می گردد.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مایلات و مالیات عملکرد سال 1389
اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانون ی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

1_ 1- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد:

 

 
رديف
 
نوع تخصص
حداقل درصد افزايش نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1388
تهران بزرگ
مشهد،شيراز، تبريز، کرج، اصفهان و اهواز
مراکز ساير استانها
شهرهاي با بيش از 20هزار نفر جمعيت
شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر جمعيت و ساير نقاط کشور
1
پزشکان عمومي،متخصص داخلي و اطفال که با بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي قرارداد دارند،پزشکان عمومي،دندان پزشک عمومي، متخصص عفوني،ماما، بينايي سنجي،شنوايي شناس، کاردرمانگر،گفتار درمانگر
12
10
8
6
معادل ماليات قطعي 88
2
متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پزشکي قانوني، مشاور تغذيه و رژيم درماني ، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بيماري هاي دهان و دندان
14
12
10
8
معادل ماليات قطعي 88
3
اورولوژيست، متخصص طب فيزيکي و توانبخشي، فوق تخصص اورولوژي،فوق تخصصهاي اطفال،متخصصين داخلي و اطفال که با بيمه قرارداد ندارند، متخصص راديو تراپي، داروخانه، آزمايشگاه، پزشکي هسته اي، متخصص  بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
16
14
12
10
معادل ماليات قطعي 88
4
جراح عمومي،ارولوگ،جراح زنان، جراح توراکس،متخصص پوستُ،فوق تخصص ريه،فوق تخصص گوارش،فوق تخصص غده،فوق تخصص روماتولوژي،فوق تخصص خون،راديولوژي،فيزيوتراپي، کايروپراکتورها و جراح اطفال متخصص پروتزهاي دندان،متخصص ترميم و زيبايي دندان
18
16
14
12
معادل ماليات قطعي 88
5
جراح پلاستيک و زيبايي، متخصص قلب و عروق،جراح چشم پزشک،متخصص جراحي گوش و حلق و بيني، جراح قلب،جراح عروق،جراح ارتوپد،جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت،جراح لثه، ارتودنتيست و متخصص درمان ريشه دندان
23
20
18
13
8

2_ درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

ب- سایر شرایط:

1_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.

2_ صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

3_ پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش های مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

5_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می باشد.

6_ پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

7_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1- 1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

 
نوع تخصص
حداقل ماليات ابرازي 1389
تهران بزرگ
شهرهاي کرج،تبريز، مشهد،شيراز، اصفهان و اهواز
مراکز استانها
شهرهاي با بيش از بيست هزار نفر جمعيت
1
جراحان قلب
35,000,000
35,000,000
28,000,000
23,000,000
2
جراح پلاستيک وترميمي
27,500,000
27,500,000
22,000,000
17,600,000
3
جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسي
16,000,000
16,000,000
12,800,000
10,650,000
4
جراح مغز واعصاب
14,000,000
14,000,000
12,000,000
9,700,000
5
متخصص قلب و عروق
12,500,000
12,500,000
10,500,000
8,300,000
6
جراحان چشم، گوش و حلق وبيني، جراح ارتوپد
10,000,000
10,000,000
8,300,000
6,650,000
7
جراح ارولوژي، جراح عمومي، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان
8,500,000
8,500,000
7,000,000
5,300,000
8
فوق تخصص خون
8,000,000
8,000,000
6,400,000
5,350,000
9
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فيزيکي و توانبخشي، دندانپزشکي متخصص ترميمي- دندانپزشک متخصص درمان ريشه
7,500,000
7,500,000
6,000,000
4,800,000
10
جراح زنان و زايمان، جراح توراکس، فوق تخصص کليه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ريه، فوق تخصص روماتولوژي
7,000,000
7,000,000
5,600,000
4,300,000
11
متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، متخصص راديوتراپي
6,500,000
6,500,000
5,400,000
4,300,000
12
دندانپزشک عمومي، دندانپزشک اطفال، متخصص بيماريهاي دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکي قانوني، متخصص پزشکي اجتماعي
5,250,000
5,250,000
4,200,000
3,700,000
13
روانپزشک، متخصص داخلي، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفوني، کايروپراکتيک ها
5,000,000
5,000,000
4,000,000
3,300,000

1_ 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

8_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م در موارد تقسیط مالیات ابرازی،برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.

10_ در اجرای ماده 158 ق.م.م دوازده درصد (12 %) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

11_ عم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند نخواهدبود،و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

12_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

13_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهن بود.

14_ هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

15_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

16_ سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

17_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه،کد پستی، شماره نظام پزشکی و … به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می نماید.

محل امضاء

سید شهاب الدین صدر علی عسکری
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور