1

شرایط مربوط به استهلاک زیان سنواتینظر به این که در خصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم برای سالهای قبل و بعد اصلاحیه مصوب 80/11/27 ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می‌گردد .

با توجه به این که برابر مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم ، پذیرش هزینه قابل قبول طبق مقررات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد ، از طرفی به جهت معاذیر اجرائی در نحوه نظارت ، کنترل و شناسایی حسابها نسبت به استهلاک زیان سنواتی دوره قبل و بعد از اصلاحی قانون فوق‌الذکر و نیز با عنایت به این که آخرین اراده قانون گذار ، مبتنی بر استهلاک کل زیان تایید شده سنوات قبل ، از درآمد سال یا سالهای بعد می‌باشد ، بنابر این برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات قانونی مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یا سالهای بعد می‌باشد .