1

محاسبه ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۷ و بعد از آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیبه پیوست تصویر مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/7/24 وزیران محـترم عضو کمیسیون اقتصاد ، مندرج در روزنامـه رسمـی مـورخ 1391/7/29 به شرح ذیل ، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد .
“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال‌های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می‌شود ، به ترتیب از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال‌های 1387به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد .”

بنابر این در اجرای مصوبه مذکور پرونده‌های مالیاتی که در فر این د رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می‌باشند ، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 مالیاتهای مستقیم) ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد .

سازمان امور مالیاتی کشور