1

کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249 / 397- 5 / 30 مورخ 5 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور