1

استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است

نظر به اینکه ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب نامه شماره 7386 / ت 28496 ه مورخ 17 / 2 / 1382 به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد:

ماده 12_ هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب ویز امور اقتصادی و دارایی می رسد.

عبداله رمضان زاده

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 4013 / 2719- 211 مورخ 18 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.