1

وجوه پرداختی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم هزینه قابل قبول

وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778 / 15036 / 56 مورخ 16 / 11 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان تهران برای کمک به زلزله زدگان بم،به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور