1

هزینه نرم افزاری کامپیوتری

اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد ماده 147 و ماده 148 و ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بندهای 17 و 19 ماده 148 قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14 / 12 / 72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی