1

برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران

دراجرای مواد 238 ، 239 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره 87 تحت عنوان “برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی “ارسال می گردد.
مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاًازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی

 

o اداره کل امور مالياتي…………………….           اداره امور مالياتي………………………………….
o شوراي عالي مالياتي
نام مودي شخص حقيقي/حقوقي……………………………………………… با مشخصات زير:
نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت
تاريخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملي
شماره شناسايي                 شهرت کسبي                              نوع فعاليت
نشاني اقامتگاه قانوني/محـل فعاليت:                          تلفن:                   شماره پستي:
نام و نام خانوادگي وکيل                مدير عامل                                           مدير تصفيه
منبع مالياتي: اشخاص حقوقيo مشاغلo حقوقo تکليفيoنقل و انتقال املاکo حق واگذاري محل(سرقفلي)o
اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقيo نقل و انتقال سهامo     ساير:
سال عملکرد/تعلق ماليات:…………………………….
به دلايل مشروحه زير:
o نسبت به برگ تشخيص ماليات شماره ………………………. تاريخ صدور……………… تاريخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضاي رسيدگي مجدد دارد
o نسبت به راي هيأت حل اختلاف مالياتي شماره…………………. تاريخ صدور…………………. و تاريخ ابلاغ………. به علت عدم رعايت قوانين و مقرراتo نقض رسيدگيo اعتراض و تقاضاي نقض رأي و تجديد رسيدگي دارد.
o ساير موارد(…………………………………………………………………………………………………………..)
خلاصه اعتراض،دلايل و مستندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي، امضاء و مهر مودي/وکيل
 اين برگ در تاريخ                    دريافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گرديد.
                                                                          امضاء و مهر

فرم 87 (ارديبهشت- 86) دفتر خدمات مالياتي

 

 

مدارک ذیل ضمیمه می با شد

1_ مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط

2_ تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات

3_ تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی

4_ اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز

5_ اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

6_ سایر مدارک