1

مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

‌نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعايت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم در موارد نقل و انتقال سهام بي نام و همچنين سهم الشرکه اشخاص در شرکتهاي غير سهامي، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر مي­دارد:
نظر به اينکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام و سهم الشرکة شرکا در ساير شرکتها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال‌، ماليات متعلق را به حساب سازمان امورمالياتي کشور واريز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بي نام در کليه شرکتها، مشمول پرداخت ماليات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.
با عنايت به موارد فوق و مطابق قسمت اخير تبصره مذکور ادارات ثبت يا کليه دفاتر اسناد رسمي مکلفند در زمان ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهي پرداخت ماليات متعلق را از اداره امور مالياتي ذيربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغييرات يا تنظيم سند نمايند.
همچنين نظر به اينکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 ارائه هرگونه تسهيلات و مفاصا حساب مالياتي به موديان محترم مالياتي منوط به عدم ثبت بدهي براي مودي در کل کشور در سامانه بدهکاران مالياتي وصول و اجراء مي باشد ، از آنجائيکه گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخير تبصره يک ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان تسهيلات و مفاصا حساب تلقي نمي­گردد لذا صدور گواهي مورد نظر در صورت پرداخت ماليات متعلق با رعايت ساير مقررات (از جمله عدم توقيف سهام مورد نظر) بلامانع مي باشد.
حسين وکيلي

شماره:4109/200
تاريخ:1392/3/11

رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور مالياتي استانها
موضوع:اجرايي شدن سامانه جديد وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع داريد و در اولين جلسه هم انديشي دبيران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس هاي اخير مديران سازمان اعلام گرديد، بهره برداري کامل از سيستم جديد تحت وب محاسبه جرائم مالياتي، سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعاليت اصلي در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهي هاي معوق و جلوگيري از ارائه هر گونه تسهيلات براي آن دسته از بدهکاان مالياتي که به هر نحوي از پرداخت به موقع بدهي هاي مالياتي خودداري و استنکاف مي نمايند، مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات با همکاري دفتر حسابهاي مالياتي و اداره کل امور مالياتي آذربايجان شرقي اقدام به راه اندازي سامانه جديد وصول و اجراء و برگزاري دوره آموزشي مربوطه براي تمامي ادارات کل امور مالياتي نموده است. عليهذا به منظور اجراي سراسري سامانه مذکور اجراي دقيق موارد مشروح ذيل لازم و ضروري مي باشد:
1- ثبت اوراق قطعي صرفاً در سامانه جديد وصول و اجراء انجام پذيرد و ثبت اوراق مذکور در سيستم وصول و اجراي قديم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئي و ارائه خدمات به مؤديان محترم مالياتي و جلوگيري از استعلام و مکاتبات اداري در خصوص مؤديان بدهکار با مشخصات سجلي مشابه و يا فاقد اطلاعات هويتي و نشاني محل فعاليت که در سيستم جستجوي بدهکاران وصول و اجراء قابل رويت مي باشد، مقتضي است تا تاريخ 1392/3/22 واحد فناوري اطلاعات ادارات کل با همکاري واحدهاي اطلاعات و خدمات مالياتي، نسبت به استخراج اطلاعات مؤديان بدهکار از سيستم وصول و اجراء کنوني به تفکيک واحد مالياتي اقدام و پس از ارسال به واحد مالياتي مربوطه و تکميل اطلاعات، نسبت به تکميل فيلدهاي اطلاعاتي سيستم ياد شده اقدام نمايند.

3- واحدهاي مالياتي به منظور ارائه هر گونه تسهيلات و مفاصاحساب به مؤديان محترم مالياتي، مکلف به بازبيني سيستم جستجوي بدهکاران مالياتي وصول و اجراء بوده و در صورت اطمينان از عدم ثبت بدهي براي مؤدي در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمايند.

4- به منظور وحدت رويه در محاسبه جرائم مالياتي و امکان ارسال اوراق قطعي به واحدهاي وصول و اجراء، ادارات امور مالياتي مکلف به استفاده از سيستم محاسبه جرائم مالياتي سامانه مذکور مي باشند.

5- ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که پاسخ استعلام هاي انجام شده در خصوص بدهکاران مالياتي قابل رؤيت در سيستم جستجوي بدهکاران که فاقد اطلاعات هويتي کامل و يا داراي اسامي مشابه مي باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمايند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهي مؤدي تلقي گرديده و مسئوليت عدم پاسخگوئي متوجه واحد مالياتي مربوطه خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور