1

تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

بخشنامه

بدينوسيله رأي اکثريت اعضاي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1393/6/18 (تصوير پيوست) که در اجراي ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است. به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد :
“باتوجه به تفکيک شخصيت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اينکه افزايش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقي
مي­شود، لذا تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء درآمد محسوب و مي­بايستي درصورت سود و زيان به عنوان درآمد شناسايي گردد. از اين رو مطالبه ماليات از اين بابت با رعايت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدي آن وفق مقررات قانوني خواهد بود.

علي عسکري

پیوست بخشنامه