Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۴۴

ماده 44 [ 1]
از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود .
  [1] . به موجب ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۴۵

ماده 45 [1] از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات ، فته طلب (سفته) و نظایر آنها .
تبصره:
حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (1000) ریال معادل حق تمبر هزار (1000) ریال خواهد بود .
  [1] . به موجب بند 9 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «سه در هزار» به «نیم در هزار» اصلاح شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۴۶

ماده 46 [ 1] از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه‌های حمل و نقل ، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .
تبصره:
از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
1. از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (10.000) ریال . [ 2]
2. از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال [ 3]
3. از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200.000) ریال [ 4]
4. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1.000) ریال [ 5]
5. از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1.000) ریال [ 6]
6. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10.000) ریال [ 7]
7. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال [ 8]
8. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال [ 9]
9. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال [ 10]
10. از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو‌سازی مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال [ 11]
11. از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال .
  [1] . به موجب ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک تبصره به این ماده الحاق شده است. لازم به ذکر است که حق تمبر موضوع این تبصره قبلاً در اجرای مواد 4، 5، 7، 12 و 14 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 وصول می‌شده است.
  [2] . بند 1 تبصره ماده 46، ماده 4 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [3] . بند 2 تبصره ماده 46، صدر ماده 5 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [4] . بند 3 تبصره ماده 46، قسمت اخیر ماده 5 و ماده 7 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [5] . بند 4 تبصره ماده 46، ماده 12 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [6] . بند 5 تبصره ماده 46، بند الف ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [7] . بند 6 تبصره ماده 46، بند ب ماده 14 قانون فوق الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [8] . بند 7 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [9] . بند 8 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [10] . بند 9 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
  [11] . بند 10 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۴۷

ماده 47 [ 1] از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود ، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار (10.000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رساند .
3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری .
4. وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند .
5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود .
6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها .
7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد .
8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .
formats

ماده ۴۸

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار [1]مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود .
تبصره:
حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود [2].
  [1] . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «دو در هزار» به «نیم در هزار» اصلاح شده است.
  [2] . به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/02/01، شرکت های پذیرفته شده در بورس و ... در صورت افزایش سرمایه از محل آمده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف شده اند.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
image_pdf