Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۸۷

اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد .
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست ، رسیدگی‌های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم باب سوم- مالیات بر درآمد Archive for category "فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق" (برگه 3)