Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه

ماده1ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانـون: قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ
ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ج ـ پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیانی مالیاتی.
د ـ ساختار داده : قالب (فرمت) تبادل داده ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد.
هـ ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
و ـ مؤدیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند:
الف ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
ب ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
ج ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
د ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری
هـ ـ صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری
و ـ تراکنش های جابه جایی نقـدینگی (بانکـها، مؤسسـه های پولی و اعـتباری، تعاونی های اعتبار، صنـدوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافـی ها و همـچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن)
ز ـ نقل و انتقال اموال غیرمنقول، سهام و سایر اوراق بهادار
ح ـ تراکنش های بیمه ای (بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی)
ماده3ـ تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند:
الف ـ تبادل بر خـط و غیر برخط از طریـق اتصـال بانک اطلاعاتی دسـتگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروزرسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند.
ب ـ تبادل از طریق سـایر رسانه های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه درصورت فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیرساختها و اتصال در قالب بنـد (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروزرسانی شده مربوط را براساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسـترهای ارتباطی و نرم افـزاری لازم برای تبـادل اطلاعات موضـوع بند (2) را فراهم نمایند.
ماده6 ـ اطلاعات موضوع ماده (2) این دستورالعمل مشمول مواد (230) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه