Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بند ۲ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه اداری
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره 202338/6 مورخ 1/11/1393 معاون محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دریافت فهرست کمکهای دریافتی دانشگاهها در اجرای بند 2 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد :
مطابق بند 2 ضوابط اجرایی مذکور “صد در صد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف درامور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.
موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتنداز: تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.”
با عنایت به مراتب فوق در مواردی که در اجرای این بند دانشگاههای دولتی که دارای ردیف بودجه مصوب می باشند، صورت کمکهای دریافتی را به ادارات امور مالیاتی ارسال می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلف به اخذ آن بوده و ضرورتی به تایید لیست توسط ذیحساب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم

image_pdf

شماره:42068/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بند ۲ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم