Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی

رییس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 503/93/200 مورخ 27/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است :در اجرای مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 10704/200 مورخ 16/6/1392 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19)قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی،مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.
1- هدف: ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات ذیربط
2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور
3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:
1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش (pos) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.
3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(6) این دستورالعمل اعلام گردیده است.
4- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان: اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1393 به شرح جدول ذیل می باشد:

صاحبان مشاغل مشمول

نوع فعالیت

نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان

فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو وانواع وسائط نقلیه سنگین وماشین آلات         راه سازی،کشاورزی و ساختمانی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان تزئینات ساختمان(موکت،کفپوش، انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)،همراه و تجهیزات جانبی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اعم از اداری و خانگی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

5- وظایف مؤدیان:
1-5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فـروشگاهـی از ابتــدای سال 1393،مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب، نصب و راه اندازی نموده و مراتب استفاده از سامانه فروشگاهی را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست(شماره 1)که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی (عملکرد) ذیربط حداکثر تا پایان خردادماه سال 1393اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده(71)قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خریدو فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(6) این دستورالعمل را داشته باشد.
2-5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال 1393 شروع به فعالیت می نمایند،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند 1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط در بخش مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.
3-5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1- 5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.
4-5-مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1393 کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره 2و 3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ثبت اطلاعات هویتی خریداران(شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اقتصادی و …) در پیوست های مذکور الزامی است و ارائه فاکتور بدون این اطلاعات قابل قبول نمی باشد.
5-5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می گردند:
الف) مؤدیان موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم،مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.
ب)مؤدیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فابل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند(6) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فصلی(بهار،تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1393 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)
6-5- در مواردی که بنا به علل از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نماید.
7-5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.
مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه ها یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.
6- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش)ارسالی به سازمان امور مالیاتی: مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش)سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین مستندات، ضوابط فنی و ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق بخش “صورت معاملات فصلی” در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(169)مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتیارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. ضـمناً مـشخصات فـایل مورد نظـر قبلاً در اجـرای ماده (169 مکرر) قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولیدکننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند. لذا مؤدیان مشمول در هنگام خرید نرم افزار فروشگاهی باید از شرکت تولیدکننده نرم افزار بخواهند که الزامات و ضوابط فنی فایل الکترونیکی را رعایت نموده باشند. ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به مجامع امور صنفی، اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان استانی اطلاع رسانی نمایند.
* یادآور می شود متن نامه شماره 10704 /200/ص مورخ 1392/6/16 سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است: در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/6/28 ، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور،صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی،عمده و خرد فروشی)؛
2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛
3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط(نمایندگی،عمده و خرده فروشی)؛
4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی،عمده و خرده فروش):
5. فروشندگان تزیینات ساختمان(موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛
6. فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛
7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی(نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
8. فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی(نمایندگی،عمده و خرده فروش).از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند.ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود.شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور(اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی،در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان(مطابق فرم پیوست شماره«1»)،لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم،در سنوات عملکرد 1392 و 1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیهسازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

image_pdf

شماره:503/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی