Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان های استان تهران)

بخشنامه
در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمناً در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد؛

1- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیت­های پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است. لذا، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکی بویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند.

2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده،مـبنی بـر تعـیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه،همچنین ادارات کل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مـواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراءهیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

3- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.
مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

image_pdf

شماره:51-94-200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان های استان تهران)