Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مالیات اراضی بایر


پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14/5/1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و شماره 23620/170/213 مورخ 3/3/1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7/2/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند: ن
ظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27/11/1380 و 31/4/1394 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم موضوع مواد یاد شده نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:200/95/27


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مالیات اراضی بایر