Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات سیگار و محصولات دخانی

در راستای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­جمهوری­اسلامی­ایران،نظربه­اینکه بر اساس حکم ماده (73) این قانون مقرر شده است  از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و
محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانه­وتولید­مشترک­بیست­درصد(%20)،تولیدداخل­بانشان­بین‌المللی(برند)بیست  ­و پنج درصد(%25) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.»

   بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و تولید کنندگان و وارد کنندگان به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد و نیز وصول مالیات موضوع این ماده و واریز به حساب درآمد عمومی کشور، اقدامات زیر را به مرحله اجرا درآورند.

 1. با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات نسبت به شناسایی تولیدکنندگان وواردکنندگان انواع سیگار اعم از تولید داخل، مشترک و وارداتی و
  توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اقدام و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله ثبت نام (برای مودیان فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)، صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات ظرف مهلت مقرر به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) را مورد تأکید قرار دهند .

ضمنا فهرست واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اخذ شده از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیوست دستورالعمل می‌‌باشد. فهرست مزبور رافع مسوولیت
ادارات کل امور مالیاتی در شناسائی و ثبت نام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نخواهد بود.

 1. میزان مالیات مزبور برای انواع سیگار و انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل ده درصد(%10) قیمت درب کارخانه، انواع سیگار تولید مشترک بیست درصد (%20) و تولید داخل­با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%25) قیمت درب کارخانه و برای انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif) می‌باشد.
 2. تولید‌کنند‌گان و وارد‌کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مکلفند در صورتیکه فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
 3. در اجرای بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،گمرک­جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این ماده را به مأخذ ارزش سیف و قبل از ترخیص به صورت علی الحساب از وارد‌کنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وصول و ضمن درج در پروانه های­گمرکی و یا فرم های ­مربوط حسب مورد مالیات را به حساب شماره 4001001003018487  نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.
 4. وارد کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی مکلفند­مالیات­موضوع­این ماده را با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ترخیص از گمرک به صورت علی الحساب به حساب تعیین شده واریز نمایند.
 5. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند مالیات مزبور را به مأخذ قیمت درب کارخانه­یا ارزش سیف (قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد) حسب مورد با درج در صورتحساب های فروش از خریداران وصول نمایند.
 6. مالیات موضوع این قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه محصولات مزبور به آن تعلق گرفته است مأخذ محاسبه مالیات مزبور نمی‌باشد.
 7. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه پیوست این دستورالعمل در سامانه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات دوره را
  پس از کسر علی‌الحساب مالیات موضوع این ماده که در گمرک پرداخت نموده اند در مهلت مقرر مذکور به حساب موضوع بند (1) این دستور العمل واریز نمایند.
 8. دوره مالیاتی موضوع این ماده منطبق با دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
 1. صادرات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف به خارج از کشورمشمول­مالیات­موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
 2. شناسائی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات، مراحل دادرسی مالیاتی موضوع این ماده تابع احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی
  نسبت به پیگیری، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات موضوع این ماده اقدام نمایند. عدم رعایت تکالیف قانونی توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
 3. احکام موضوع ماده (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم درخصوص­تقسیط و بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد یاد شده درخصوص مالیات موضوع این ماده لازم الاجرا خواهد بود.

 مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

image_pdf

شماره:502/96/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیات سیگار و محصولات دخانی