Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

به پیوست آیین­نامه­های اجرایی مواد 26 و 34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب
نامه­های شماره 3862/ت 52804 هــ  و 3869/ت 52885 هــ مورخ 21-1-1395 هیأت محترم وزیران به همراه فرم­های پیوست
به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می­گردد.

1- فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (26) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم.

2- کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

3- فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج) ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

4- فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم درخصوص:

    1-4- ماترک ردیف 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    2-4- ماترک ردیف 2 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    3-4- ماترک ردیف 3 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    4-4- ماترک ردیف 4 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    5-4- ماترک ردیف 5 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    6-4- ماترک ردیف 6 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

5-  کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

6- فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

الف– به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1/1/1395 به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از 1/1/1395 کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب– پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (34) این قانون، واحد مالیاتی یادشده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی­ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) و فرم درخواست گواهی ماده 34 اصلاحی
قانون ، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده 34 قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است ، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

پ – تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان ، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (26) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه­های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مورد اشاره،اقدام شود.

ت – با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده26 اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

ج – در مواردی که برای یک پرونده( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه­های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می­باشد..

چ – مبنای ارزیابی اموال و دارایی­ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (17) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می­باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مزبورنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

ح-با توجه به  ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده34 اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

خ –  مقررات آیین نامه­های صدرالذکر درخصوص متوفیان از 1-1-1395 به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه31-4-1394 از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات ، صدور انواع
گواهی­های مربوط و… جاری می­باشد.

د – با توجه به حذف ماده (31) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از1-1-1395به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده ودر خصوص متوفیان تاپایان سال 1394مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

image_pdf

شماره:200/95/09


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث