Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد حق تمبر واینکه تازمان انتشار تمبرهای مالیاتی به صدور قبض مالیات اکتفا بشود

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم

بنابه تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1 / 2 / 81 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:
1) اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم درتهران و ادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرارنگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.
2) ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس ازواریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق،اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ ومبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر حق تمبرپرداخت شده است نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد حق تمبر واینکه تازمان انتشار تمبرهای مالیاتی به صدور قبض مالیات اکتفا بشود