Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان

موضوع: معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 8 / 1370 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی وتائید ستاد رسیدگی به امورآزادگان دراجرای مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعداز ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده 28 قانون مزبورآیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود.

آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان:

ماده 1_ درآمد آزادگان ،حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تاسیس ازمراجع ذیربط باشندتاپنج سال (ازتاریخ بهره برداری) ازپرداخت مالیات معاف خواهند بود. تبصره 1 مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نخواهدبود. تبصره 2 درصورت شمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هرحال، تاریخ بهره برداری واحدتولیدی خواهد بود.

ماده 2_ هریک ازآزادگان از پرداخت 50 % کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی وسالهای قبل ازآن معاف میباشند.درصورتی که آزاده بامشکلات مالی مواجه باشدبه تشخیص ممیزکل مالیاتی ذیربطاین معافیت برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی وی نیز اعطاء میگردد.

ماده 3_ معرفی آزادگان جهت استفاده ازتسهیلات این آیین نامه به عهده ستاد رسیدگی به امورآزادگان میباشد.

ماده 4_ به درخواست آزادگان د رزمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج ازنوبت رسیدگی واقدام خواهد شد.

ماده 5_درصورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم تقسیط میگردد.

ماده 6_ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان دراجرای این آیین نامه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشدکه عضوسوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره: 48760/ت 408هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان