Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

جمع‌آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 3857 مورخ 83/3/17 موضوع جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه تهیه و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند. ضمناً با توجه به این که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرستهای سه ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می‌نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند . سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است .
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
image_pdf

شماره:6164/1566/1233/231


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین جمع‌آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی