Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مناطق محروم ودور افتاده کشور

توجه: د رصورت نیاز به جداول مناطق محروم به دلیل حجم خیلی زیاد به وزارت دارائی مراجعه نمائید.
دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 12 / 1372 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود جغرافیایی مناطق محروم کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را به شرح زیر تصویب نمود:

1_ تعداد (997) دهستان در سطح (25) استان کشور که به تفکیک در حوزه روستایی هر شهرستان مشخص گردیده اند، به شرح جدول پیوست، محروم شناخته می شوند، نقاط مذکور علاوه بر برخورداری از اعتبارات استانی وملّی مربوط وسایر امتیازات برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از اعتبارات خاص نقاط محروم و عملیات زیر بنایی عمرانی در مناطق یاد شده تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بهره مند خواهند شد.

2_ کلیه شهرها، مراکز بخشها ودهستان هایی که در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران محروم شناخته شده بودند وبا این تصویب نامه از لیست مناطق محروم خارج می شوند، فقط از تسهیلات ارزان بانکی (مانند سهم خاص از تبصره 3 بودجه های سنواتی) ومعافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند می گردند واین نقاط در زمینه های عمرانی فقط از محل سایر منابع اعتبارات استانی وملی در برنامه دوم برخوردارمی شوند.

3_ کلیه دستگاه های اجرایی ونهادهای انقلابی موظفند تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برابر مفاد بندهای 1 و 2 این تصویب نامه وجدول پیوست بند (1)،مناطق محروم کشور را مورد توجه قرار دهند.

4_ قلمرو جغرافیایی مناطق محروم فقط برای سال 1373 عبارت است از کلیه بخش ها ودهستان های محروم برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (باستثنای کلیه شهرهای واقع در بخش های محروم وکلیه مناطقی که در آنها شهرداری تأسیس شده ویا می شود) وتعدا (135) دهستانی که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور علاوه بر برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محروم شناخته شده اند ودر فهرست پیوست مربوط به این بند در قالب اسامی دهستان های محروم هر استان نام آنها ذکر گردیده است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:30338/ت 419هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مناطق محروم ودور افتاده کشور