Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

احتراماً، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره 122661/ 41039 مورخ 21/7/87 هیئت محترم وزیران(تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل بند ج ماده ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال 1387 تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند:

1_ ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و … اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مؤدیانی که در مهلت مقرر قانون ی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1386 اقدام نمایند.

2_ علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند.

3_ در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی 95 ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانون ی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی 101 ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند.

4_ پیرو ی نامه ی شماره 65994/ 1738/ 232 مورخ 8/7/87 در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی وتشخیص مالیات پرونده های مؤدیان فوق و نیز نامه ی شماره 71420/186/ 232 مورخ 22/7/87 در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا 15/ 10/ 1387 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:122661 /41039
تاریخ: 21/07/ 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 موافقت نمود:
فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- در خصوص عملکرد سال 1386 تا پایان آذرماه سال 1387 تمدیدمی شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:75174/ 1882/ 232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم