Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده ۹۵ )در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م

دستور العمل

احتراماً،در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی (مشمولین بندهای 2 ماده 95 برای اجراء ارسال می گردد .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری دراجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 تولید کنندگان کفش ماشینی مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان (تولید کنندگان کفش ماشینی مشمولین بندهای الف و ب که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم ادارات امور مالیاتی مربوط شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف شرایط خود اظهاری:

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانون ی با تکمیل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد.

2_ درج کد ملی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد.

3_در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان، حداقل 40 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط خواهد شد.
تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء،در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

4_ تولید کنندگان کفش ماشینی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده چنانچه حداکثر تا تاریخ 15 / 5 / 90 نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنان توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب نمونه انتخابی و سایر شرایط

1_ در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل با میزان پانزده 15 %) درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 و با رعایت بندهای 1 2 و 3 قسمت (الف) فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد، مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و دوازده درصد 12 %) از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت، مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

2_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این دستورالعمل، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود .

3_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 22 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد مالیات قرار می گیرد . (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده،بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .

4_ مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

5_ در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از قبولی اظهارنامه، چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آنها را کتمان نموده است، در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .

6_ مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند، مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده مالیاتی آن ها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

7_انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی،اطلاع رسانی لازم را برای نگهداری دفاتر روزنامه و کل، یا دفتر درآمد و هزینه، حسب مورد برای اعضای خود را به عمل خواهدآورد. چنانچه هریک از اعضای کانون، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفاتر فوق اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور :

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

محل امضاء نمایندگان انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی :

ابوالفضل فراهانی
رییس هیئت مدیره

محمد ایرانی
عضو هیئت مدیره

حسین صادق زاده
عضو هیئت مدیره وخزانه دار

image_pdf

شماره: 10018/230/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده ۹۵ )در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م