Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال اطلاعات مربوط به مؤدیان موضوع ماده ۹۵ از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان …….
اداره کل …..

از آنجا که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری نمایند و براین اساس صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 اصلاحی اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت گردیده اند و می بایست دفاتر , اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری نمایند و همچنین صاحبان مشاغل بند (ب) ماده مذکور نیز مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه (دفاتر مشاغل) می باشند و سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل یادشده , بررسیدگی به اظهار نامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنان استوار گردیده و صرفاً درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون یادشده از طریق توافق با اتحادیه های مربوط امکان پذیر خواهد بود لذا بمنظورتدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد سال 1381 مشاغل و با عنایت به گستردگی مناطق جغرافیایی و تنوع حرف شغلی و نیز با توجه به افزایش پایه معافیت مالیاتی براساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , این سازمان در نظر دارد از پیشنهادات و نظرات آن اداره کل بمنظور تهیه راهکارهای اجرایی مناسب استفاده نماید لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک هفته , اطلاعات مربوط به مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایید:

1_ جدول شماره (1) فهرست آندسته از مشاغلی که با توجه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم و ویژگیهای خاص منطقه ای یا شغلی , از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

2_ جدول شماره (2) فهرست آندسته از مشاغلی که اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها پیشنهاد می شود.

3_ جدول شماره (3) فهرست آندسته از مشاغلی که مشمول تبصره (5) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

عیسی شهسوار خجسته

 
جدول شماره (1) مشاغلی که با توجه به اصللاحیه قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات نخواهد شد.
 
 
ردیف
عنوان مشاغل
حوزه جغرافیایی
تعداد پرونده
دلایل پیشنهادی برای عملکرد سسال1381
ملاحظات
شهرستان
شهر
بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
امضاء: مدیرکل امورمالیاتی استان
مدیرکل
جدول شماره(2) مشاغلی که می توانند مشمول ماده 158 قانون مالیات های مستقیم شوند.
 
ردیف
عنوان مشاغل
حوزه جغرافیایی
تعداد پرونده
دلایل پیشنهادی برای عملکرد سسال1381
ملاحظات
شهرستان
شهر
بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
امضاء: مدیرکل امورمالیاتی استان
مدیرکل
جدول شماره(3) مشاغل مشمول تبصره (5)ماده(100) قانون مالیات های مستقیم
ردیف
عنوان مشاغل
تعداد پرونده
سابقه توافق
نحوه توافق پیشنهادی
ملاحظات
دارد
ندارد
افزایش نسبت به سال قبل
همانند عملکرد سال 1380
 
 
 
 
 
 
امضاء: مدیرکل امورمالیاتی استان
مدیرکل
image_pdf

شماره:7600/647/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال اطلاعات مربوط به مؤدیان موضوع ماده ۹۵ از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی